June 18, 2024

Sanhi ng Pneumonia sa Baby


Ang pneumonia sa sanggol ay maaaring sanhihin ng iba’t ibang mga kadahilanan. Narito ang ilang pangunahing sanhi ng pneumonia sa mga sanggol:

Impeksyon ng virus: Maraming mga uri ng mga virus ang maaaring maging sanhi ng pneumonia sa sanggol. Halimbawa, ang respiratory syncytial virus (RSV) ay isang pangkaraniwang sanhi ng pneumonia sa mga sanggol, lalo na sa mga maliliit na sanggol.

Impeksyon ng bacteria: Ang mga bakterya tulad ng Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, at Staphylococcus aureus ay maaaring maging sanhi ng bacterial pneumonia sa mga sanggol. Ang mga sanggol na may malubhang mga kondisyon tulad ng prematurity o may mga kahinaan sa immune system ay may mas mataas na panganib na magkaroon ng bacterial pneumonia.

Impeksyon ng fungi: Sa ilang mga kaso, ang mga fungal infection tulad ng Candida species ay maaaring maging sanhi ng pneumonia sa mga sanggol. Karaniwan ito sa mga sanggol na may mga komplikasyon o mga sanggol na nasa mga neonatal intensive care unit (NICU).

Aspiration ng likido: Ang sanggol ay may mataas na panganib ng pneumonia kapag nag-aaspiration sila ng likido, tulad ng gatas o iba pang likido, patungo sa kanilang mga baga. Ito ay maaaring mangyari kapag ang sanggol ay nag-regurgitate ng pagkain o likido mula sa tiyan at napunta ito sa mga baga.

Paninigarilyo: Ang pangmatagalang pagka-expose sa secondhand smoke mula sa sigarilyo ay maaaring magdulot ng panganib ng pneumonia sa sanggol.

Kalusugan ng ina: Ang kalusugan ng ina, tulad ng pagkakaroon ng mga impeksyon sa panahon ng pagbubuntis, maaaring magdulot ng panganib sa sanggol na magkaroon ng pneumonia.

Mahalaga na konsultahin ang isang doktor o propesyonal sa pangkalusugan upang masuri ang sanhi ng pneumonia sa sanggol at makatanggap ng angkop na paggamot at pangangalaga.

Ano ang Respiratory Syncytial Virus (RSV)

Ang Respiratory Syncytial Virus (RSV) ay isang uri ng virus na nagiging sanhi ng mga impeksyon sa respiratory system, lalo na sa mga bata. Ito ay isa sa mga pangunahing sanhi ng mga impeksyon sa daanan ng hangin tulad ng sipon, ubo, bronchiolitis, at pneumonia.

Ang RSV ay karaniwang nagiging sanhi ng mga impeksyon sa mga sanggol at batang wala pang 2 taong gulang. Ito ay kumakalat sa pamamagitan ng mga respiratory droplets mula sa isang taong may impeksyon sa RSV na umaubo, bumabahing, o nagpapahatid ng mga droplet sa hangin kapag humahawak sa ilong o bibig. Maaaring mahawa ang RSV sa pamamagitan ng direct na kontak o paghawak sa mga bagay na may virus, tulad ng mga laruan o kagamitan.

Ang mga sintomas ng impeksyon sa RSV ay maaaring magkakaiba depende sa kalagayan ng indibidwal, ngunit maaaring kasama ang mga sumusunod:

 • Ubo at sipon
 • Pagtaas ng lagnat
 • Paghihirap sa paghinga
 • Pag-ubo ng malalagkit at makakapal na plema
 • Pagkapagod at pagka-irritable
 • Paghina ng mga katawan o hindi kasiya-siyang pagkain

Sa ilang mga kaso, lalo na sa mga sanggol na may mahinang immune system o mga may komplikasyon sa kalusugan, ang RSV ay maaaring magdulot ng malubhang mga problema sa respiratory system tulad ng severe bronchiolitis o pneumonia.

Hindi isinasama sa mga paraan ng paggamot ang antiviral na gamot para sa RSV. Ang pangunahing paggamot ay nakatuon sa pangangalaga sa mga sintomas at pagbibigay ng suporta sa respiratory system ng pasyente, lalo na sa mga kaso ng mga malalang sintomas.

Mahalagang kumonsulta sa isang doktor o propesyonal sa pangkalusugan upang mabigyan ng tamang gabay at pangangalaga ang mga bata na may impeksyon sa RSV.

Panatiliing malusog si baby

Upang panatilihin ang kalusugan ng isang sanggol, narito ang ilang mga pamamaraan:

 1. Breastfeeding o Pagpapasuso: Kung maaari, payuhan ang ina na magpatuloy sa pagpapasuso ng kanyang sanggol. Ang gatas ng ina ay puno ng mga nutrients at antibodies na maaaring tulungan ang sanggol na magkaroon ng malakas na immune system at maiwasan ang ilang mga sakit.
 2. Pagkakaroon ng Malusog na Nutrisyon: Siguraduhing ang sanggol ay nakakakuha ng malusog na nutrisyon sa pamamagitan ng pagsisimula ng mga solid food sa tamang panahon at pagbibigay ng mga prutas, gulay, protina, at iba pang mga pagkain na angkop sa edad ng sanggol.
 3. Pag-iwas sa mga Sipon at Impeksyon: Iwasan ang mga taong may sakit, lalo na ang mga may ubo at sipon, na nakakalat ng mga mikrobyo. Panatilihing malayo ang sanggol mula sa mga taong may mga respiratory infection at panatilihing malinis ang kapaligiran ng sanggol.
 4. Regular na Pagpapabakuna: Sundin ang mga rekomendasyon ng doktor sa pagpapabakuna ng sanggol. Ang mga bakuna ay mahalagang proteksyon laban sa iba’t ibang mga sakit at maaaring makatulong sa panatilihin ang kalusugan ng sanggol.
 5. Malinis na Kamay: Siguraduhing palaging malinis ang kamay bago humawak sa sanggol o mag-apply ng anumang kagamitan sa kanya. Maghugas ng kamay gamit ang sabon at mainit na tubig ng hindi bababa sa 20 segundo bago makipag-ugnayan sa sanggol.
 6. Malinis na Kapaligiran: Panatilihing malinis ang paligid ng sanggol, pati na rin ang mga kagamitan niya tulad ng mga laruan, kama, at iba pa. Linisin ang mga ito ng regular at gamitin ang mga ligtas na pamamaraan ng paglilinis upang maiwasan ang pagkalat ng mikrobyo.
 7. Regular na Check-up: Dalhin ang sanggol sa mga regular na check-up at konsultahin ang doktor tungkol sa kanyang kalusugan. Ang regular na check-up ay magbibigay ng pagkakataon upang masuri ang paglaki at kalusugan ng sanggol at magkaroon ng agarang interbensyon kung kinakailangan.

Mahalaga ring tandaan na bawat sanggol ay magkakaiba at may iba’t ibang mga pangangailangan sa kalusugan. Mahalagang magkaroon ng malusog na pangangalaga mula sa mga magulang at makipag-ugnayan sa doktor o propesyonal sa pangkalusugan upang mabigyan ng tamang gabay at impormasyon ang sanggol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *