June 16, 2024

Home Remedy sa Mumps/Beke ng Bata

Ang mumps o beke ay isang medikal na kondisyon na nangangailangan ng pangangalaga ng isang propesyonal sa kalusugan. Bagaman may mga home remedyo na maaaring makapagbigay ng ginhawa sa mga sintomas, mahalagang maunawaan na ang mga ito ay hindi pumapalit sa tunay na medikal na pag-aaruga at pagkonsulta sa doktor.

Narito ang ilang mga home remedyo na maaaring subukan bilang karagdagan sa pangangalaga ng isang bata na may mumps/Beke:

 1. Pamamaga ng glandula:
 • Pagsuot ng malamig na kompreso: Maaring ilagay ang malamig na kompreso sa mga pamamaga ng glandula sa loob ng lawi ng mukha upang makatulong magpabawas ng pamamaga at magbigay ng ginhawa. Siguraduhing ilagay ito sa labas ng balat at hindi direktang sa balat.
 • Pagpahinga: Bigyan ang bata ng sapat na pahinga upang magkaroon ng sapat na oras para sa paggaling.
 1. Lagnat at sakit ng katawan:
 • Pananatili sa malamig na lugar: Siguraduhin na ang kapaligiran ng bata ay malamig at komportable upang maibsan ang lagnat at sakit ng katawan.
 • Pag-inom ng maraming tubig: Panatilihing hydrate ang bata sa pamamagitan ng regular na pag-inom ng malinis na tubig. Ito ay makatutulong sa paglunas ng lagnat at maiwasan ang dehydration.
 1. Kagaanan ng mga sintomas:
 • Malambot na pagkain: Ibigay sa bata ang malalambot na pagkain tulad ng sopas, pudding, o Jell-O upang maiwasan ang hirap sa pag-nguya at paglunok.
 • Mainam na oral hygiene: Itaguyod ang magandang oral hygiene sa pamamagitan ng pagsisipilyo ng mga ngipin ng maayos at pagsasamantala ng antiseptic na pabango.

Mahalaga pa rin na kumonsulta sa isang doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga ng mumps/Beke sa isang bata. Ang doktor ay magbibigay ng tamang payo at maaaring magreseta ng mga gamot o iba pang mga pangangalagang medikal na kinakailangan para sa paggaling ng bata.

Table of Contents

FAQS – Paano maagapan kaagad ang Mumps sa Bata


Ang mumps ay isang viral na sakit na kumakalat sa pamamagitan ng respiratory droplets mula sa isang taong may impeksyon. Ang pag-agapan agad ng mumps sa isang bata ay mahalaga upang maiwasan ang mga komplikasyon at mapabilis ang proseso ng paggaling. Narito ang ilang mga paraan upang maagapan ang mumps sa bata:

Pagpapabakuna – Ang pinakamahusay na paraan upang maagapan ang mumps ay sa pamamagitan ng pagpapabakuna. Ang MMR (Measles-Mumps-Rubella) vaccine ay kadalasang binibigay sa mga bata bilang bahagi ng kanilang immunization schedule. Siguraduhing ang bata ay nasa tamang edad para sa pagpapabakuna at sumunod sa rekomendasyon ng doktor o pampublikong programa ng bakuna.

Pag-iwas sa mga taong may mumps – Mahalagang iwasan ang mga taong may mumps upang maiwasan ang paghawa sa bata. Kung may mga tao sa paligid na may mumps, limitahan ang direktang pagkakasalamuha at siguraduhing ang mga taong may mumps ay sumusunod sa tamang isolation protocols.

Tamang kalinisan at kahalumigmigan – Mabuting praktis na panatilihing malinis ang mga kamay ng bata sa pamamagitan ng regular na paghuhugas ng kamay ng maayos. Payuhan din ang bata na iwasan ang paghawak sa mukha at iba pang mga pampublikong lugar. Siguraduhing ang mga espasyo ng tahanan ay malinis at may sapat na kahalumigmigan upang maiwasan ang pagkalat ng virus.

Agaran na pagkonsulta sa doktor – Kapag may mga sintomas ng mumps ang bata tulad ng pamamaga ng glandula sa loob ng lawi ng mukha, lagnat, at iba pang mga sintomas, mahalagang agad na kumonsulta sa doktor. Ang doktor ang makakapagdiagnose ng mumps at magbibigay ng tamang payo at pangangalaga.

Pagsunod sa pangangalaga ng doktor – Sundin nang maayos ang mga payo at pangangalaga na ibinigay ng doktor para sa pag-aalaga sa bata na may mumps. Ito ay maaaring kasama ang pagbibigay ng gamot para sa pagkontrol ng mga sintomas at ang pagsunod sa mga patakaran sa isolation o pag-iwas sa paaralan o iba pang pampublikong lugar.

Mahalaga na isaalang-alang na ang mga payong ito ay gabay lamang. Ang pinakamahusay na paraan upang maagapan ang mumps sa bata ay sa pamamagitan ng pagpapabakuna at pagsunod sa mga tagubilin ng doktor.

Mga Halimbawa ng Measles-Mumps-Rubella

Ang measles-mumps-rubella (MMR) vaccine ay isang bakuna na nagbibigay ng proteksyon laban sa tatlong sakit na ito. Narito ang mga halimbawa ng measles, mumps, at rubella:

 1. Measles (Tigdas):
  • Nagiging sanhi ito ng isang viral infection na karaniwang nauugnay sa paglitaw ng pulang pantal sa balat, mataas na lagnat, ubo, sipon, at pangangati ng balat.
  • Maaaring magdulot ng mga komplikasyon tulad ng pneumonia, encephalitis (pamamaga ng utak), at iba pang mga impeksyon.
 2. Mumps (Bubong):
  • Ito ay isang viral infection na nagdudulot ng pamamaga ng mga glandula sa paligid ng tainga at panga.
  • Maaaring magresulta ito sa pamamaga at kirot ng panga, lagnat, sakit sa ulo, at panghihina.
  • Ang mga komplikasyon nito ay maaaring magdulot ng pamamaga ng testicles (orchitis), pamamaga ng ovaries (oophoritis), at pamamaga ng pancreas (pancreatitis).
 3. Rubella (Tigdas German):
  • Ito ay isang viral infection na nagdudulot ng maliliit na pantal sa balat, lagnat, pamamaga ng mga glandula, at pamamaga ng mga mata.
  • Ang impeksyon ng rubella sa buntis ay maaaring magdulot ng malubhang mga depekto sa pag-unlad ng sanggol (congenital rubella syndrome).

Ang MMR vaccine ay ginagamit upang maprotektahan ang mga tao laban sa mga sakit na ito. Ito ay karaniwang ibinibigay sa mga bata bilang bahagi ng rutinang immunization schedule.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *