May 22, 2024

First aid sa Asthma/hika ng Bata

Kapag ang isang bata ay nagkakaroon ng asthma attack o hika, mahalaga na agad na kumilos at magbigay ng unang lunas. Narito ang mga hakbang sa unang pagtugon o first aid sa asthma ng bata.

Panatilihing kalmado ang bata

Itaguyod ang kalmadong kapaligiran para sa bata at payuhan silang huminga nang mahinahon. Ang pagkabahala at pagkabalisa ay maaaring pahabain at pabigatin ang pag-atake ng asthma.

Pabayaan ang bata na umupo sa isang komportableng posisyon

Hayaan ang bata na umupo sa isang upuan o iangat ang kanilang ulo at dibdib upang makatulong na mapaluwag ang paghinga. Ito ay makakatulong sa pagbukas ng mga daanan ng hangin.

Gamitin ang rescue inhaler

Kung mayroong rescue inhaler (halimbawa: salbutamol) na na-prescribe ng doktor para sa bata, ito ay dapat gamitin. Iturok ang tamang dosis ng gamot ayon sa instruksyon ng doktor. Palagi ring tandaan na ang gamot ay dapat na inireseta ng isang propesyonal sa pangangalaga sa kalusugan.

Magbibigay ng suporta

Bigyan ng suporta ang bata at palakasin ang kanilang kumpiyansa. Ipaliwanag sa kanila na ang asthma attack ay maaring mahirap at nakakatakot, ngunit may mga paraan upang maibsan ito.

Tawagan ang emergency hotline kung kinakailangan

Kung ang kondisyon ng bata ay nagpapakita ng malalang mga sintomas at hindi napapabuti ng rescue inhaler, dapat tawagan agad ang emergency hotline ng inyong lugar o dalhin ang bata sa pinakamalapit na ospital para sa agarang pangangalaga.

Mahalagang isaalang-alang na ang mga hakbang na ito ay hindi pumalit sa propesyonal na pangangalaga sa kalusugan. Kung ang bata ay may recurring o malubhang mga asthma attacks, mahalaga na magkaroon ng regular na konsultasyon sa doktor at sundin ang kanilang mga tagubilin para sa pangangasiwa ng asthma ng bata.

FAQS – Kapag may Asthma ba ang Bata kailangan na agad dalhin sa ospital

Kapag isang bata ay may asthma, hindi palaging kinakailangan na dalhin agad sa ospital. Ang karamihan ng mga asthma attacks ay maaaring mapabuti sa pamamagitan ng mga unang hakbang sa paggamot na maaaring isagawa sa bahay. Gayunpaman, may mga kaso kung saan ang kondisyon ay maaaring maging malubha at kailangan ng agarang medikal na atensyon. Narito ang mga sitwasyon kung saan ang pagdadala ng bata sa ospital ay maaaring kinakailangan:

Malalang asthma attack – Kung ang bata ay nagkakaroon ng malubhang asthma attack na hindi natutugunan ng mga karaniwang hakbang sa paggamot sa bahay, tulad ng rescue inhaler, at ang mga sintomas ay lumala, maaaring kinakailangan ang agarang pagpapatingin sa ospital.

Hindi maalis ang labis na paghinga – Kung ang bata ay nagpapatuloy na naghihingal nang malalim at hindi maalis ang labis na paghinga sa kabila ng paggamit ng rescue inhaler, kailangan silang dalhin sa ospital upang makuha ang agarang medikal na atensyon.

Bluish o pale na mga labi at kuko – Kung ang bata ay nagpapakita ng mga labi at kuko na nagiging blue o pale, ito ay maaaring senyales ng hindi sapat na oxygen sa katawan. Sa ganitong mga sitwasyon, kailangan agad na dalhin ang bata sa ospital para sa agarang pangangalaga.

Hindi mabuo ang mga salita o kahirapan sa paghinga – Kapag ang bata ay hindi makapagsalita nang malinaw o nagpapakita ng labis na kahirapan sa paghinga, ito ay maaaring isang senyales ng malubhang asthma attack. Sa mga ganitong kaso, kinakailangan agad na dalhin ang bata sa ospital.

Kung may kasamang ibang komplikasyon – Kung may ibang komplikasyon o mga sintomas na nagpapahiwatig ng malubhang kondisyon, tulad ng labis na pagkahilo, pagkabahala, o kawalan ng malay, kailangan agad na dalhin ang bata sa ospital.

Mahalagang pahalagahan ang safety at kalusugan ng bata. Kung mayroong agam-agam o malubhang mga sintomas, laging mabuting magtawag ng emergency hotline o dalhin ang bata sa pinakamalapit na ospital para sa agarang medikal na atensyon.

FAQS – Nakakahawa ba ang Asthma ng Bata

Hindi direktang nakakahawa ang asthma ng bata. Ang asthma ay isang kondisyon ng mga daanan ng hangin sa katawan na nagiging sensitibo at nagpapakasikip kapag nagkaroon ng mga pampalibutan, alerhiya, o iba pang mga trigger. Ang asthma ay isang hindi nakakahawang kondisyon.

Gayunpaman, ang mga uri ng mga impeksyon sa mga daanan ng hangin tulad ng sipon, trangkaso, o bronkitis ay maaaring magdulot ng mga sintomas ng asthma sa mga taong may kondisyon na ito, kabilang ang mga bata. Ang mga impeksyon na ito ay maaaring mag-trigger ng pagka-irita sa mga daanan ng hangin at magdulot ng paninikip ng dibdib, hirap sa paghinga, at iba pang mga asthma symptoms.

Sa ilang mga kaso, ang bata na may asthma ay maaaring maging mas madaling magkaroon ng mga sintomas ng asthma kapag sila ay exposed sa mga alerhiyegens o mga trigger ng asthma. Ang ilan sa mga pangkaraniwang trigger ng asthma ay alikabok, pollen, haybol, usok, pabango, mga hayop, at iba pang mga irritants. Ang mga trigger na ito ay maaaring magdulot ng asthma attack o pagtaas ng mga sintomas ng asthma.

Conclusion

Samakatuwid, bagaman hindi nakakahawa ang asthma mismo, ang mga sintomas ng asthma ay maaaring sumulpot o mapalala sa presensya ng mga impeksyon o mga trigger ng asthma. Mahalaga para sa mga taong may asthma, kabilang ang mga bata, na maiwasan ang mga trigger na ito upang mapanatiling kontrolado ang kanilang kondisyon at maiwasan ang mga asthma attack.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *