June 16, 2024

Sintomas ng dengue sa 1 year old baby

Ang dengue sa isang isang taong gulang na bata ay isang malubhang kondisyon na dapat agad na mapansin at malunasan. Ang dengue ay isang nakakahawang sakit na dulot ng dengue virus na kumakalat sa pamamagitan ng lamok na tinatawag na Aedes. Bagaman ang mga sanggol at maliliit na bata ay maaaring mahawa, ang mga sanggol na may isang taong gulang at mas bata pa ay mas malaki ang posibilidad na magkaroon ng mga malalang sintomas ng dengue.

Narito ang ilang sintomas ng dengue na maaaring makita sa isang 1-year-old na sanggol:

1.Lagnat

Ang isang sanggol na may dengue ay maaaring magkaroon ng matinding lagnat na hindi nawawala o patuloy na bumabalik. Ang lagnat ay maaaring umabot hanggang 40 degrees Celsius o higit pa.

2. Pagkahina

Maaaring magkaroon ng pangkalahatang pagkahina ang sanggol at magpakita ng hindi karaniwang pagkapagod o pagsasakit sa katawan.

3. Pagkawala ng ganang kumain

Ang dengue ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng ganang kumain sa isang 1-year-old na sanggol. Maaaring maging mapili o hindi interesado ang sanggol sa pagkain.

4. Pagsusuka o pagtatae

Ang mga sintomas ng gastrointestinal na kasama ang pagsusuka o pagtatae ay maaaring magpakita sa mga batang may dengue.

5. Pagduduwal o dugo sa dumi

Ang dengue ay maaaring magdulot ng pagduduwal o pagkakaroon ng dugo sa dumi ng isang sanggol.

6. Paghina ng mga platelet

Ang dengue ay maaaring makaapekto sa bilang ng mga platelet sa dugo ng sanggol. Ito ay maaaring magdulot ng pagdugo o pagkakaroon ng mga pasa sa katawan.

FAQS – Mga bawal na gawin sa 1 yeard old baby na may dengue


Kapag may 1-year-old na sanggol na may dengue, narito ang mga bagay na dapat iwasan o bawal gawin:

1.Bawal bigyan ng aspirin

Hindi dapat ibigay ang aspirin sa isang sanggol na may dengue. Ang paggamit ng aspirin sa mga batang may dengue ay maaaring magdulot ng isang komplikasyon na tinatawag na Reye’s syndrome.

2. Bawal bigyan ng mga gamot na hindi inireseta ng doktor

Mahalaga na hindi bigyan ng anumang gamot, kabilang ang over-the-counter na gamot, na hindi inireseta ng doktor. Ito ay upang maiwasan ang mga posibleng epekto at komplikasyon.

3. Bawal ibigay ang mga pagkaing hindi nararapat

Iwasan ang pagbibigay ng mga pagkaing hindi nararapat sa isang 1-year-old na sanggol. Siguraduhin na ang pagkain na ibinibigay ay naaayon sa kanyang edad at karamdaman.

4. Bawal pahirapan sa pamamagitan ng pisikal na aktibidad

Panatilihing hindi napapagod o nahihirapan ang sanggol sa pamamagitan ng labis na pisikal na aktibidad. Mahalaga na magpahinga at makapagpahinga nang sapat.

5. Bawal lumabas o mag-expose sa mga lamok

Iwasan ang paglalabas ng sanggol o pagkakaroon ng direktang exposure sa mga lamok. Ito ay dahil ang mga lamok ang kadalasang kumakalat ng dengue virus.

Conclusion

Mahalaga ring kumonsulta sa isang doktor o propesyonal sa kalusugan para sa tamang gabay sa pagpapakain ng isang baby na may dengue. Ang doktor ay maaaring magbigay ng mga espesyal na rekomendasyon base sa kondisyon at pangangailangan ng bata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *