July 11, 2024

Impeksyon sa Dugo Symptoms sa Bata

Ang impeksyon sa dugo o sepsis ay isang malubhang kondisyon na maaaring magdulot ng panganib sa buhay. Ang mga sintomas ng impeksyon sa dugo ay maaaring magkakaiba depende sa kalagayan ng pasyente, ngunit karaniwang kinabibilangan ng:

1.Mataas na lagnat

Isa sa pangunahing sintomas ng impeksyon sa dugo ay ang mataas na lagnat, na karaniwang hindi bumababa sa gamot na paracetamol o iba pang antipyretics.

2. Mabilis na tibok ng puso

Dahil sa pagkakaroon ng impeksyon, ang puso ay kailangang magtrabaho nang mas mabilis upang maihatid ang sapat na supply ng oxygen at nutrients sa iba’t ibang bahagi ng katawan.

3. Pagkakahilo at pananakit ng ulo

Maaaring makaramdam ng pagkahilo at pananakit ng ulo ang isang taong may impeksyon sa dugo. Ito ay dahil sa pagbabago sa sirkulasyon ng dugo sa utak dahil sa impeksyon.

4. Pagkahilo at pananakit ng tiyan

Maaari ring makaramdam ng pagkahilo at pananakit ng tiyan ang pasyente dahil sa pagkakaroon ng impeksyon sa dugo. Karaniwang mayroon din itong kasamang pagdudumi o pagtatae.

5. Pagbabago sa kulay ng balat

Sa ilang kaso, maaaring magkaroon ng pagbabago sa kulay ng balat ng pasyente na may impeksyon sa dugo. Maaaring maging pulang-pula, malamlam, o may mga pantal.

6. Hirap sa paghinga

Kapag hindi naaabot ng mga organo sa katawan ang sapat na oxygen dahil sa impeksyon sa dugo, maaaring magkaroon ng hirap sa paghinga ang pasyente.

Mahalagang maagapan ang impeksyon sa dugo sa pamamagitan ng agarang pagpapatingin sa doktor kapag mayroong kahit isa man sa mga nabanggit na sintomas.

Ang ilan sa mga paraan upang makaiwas sa impeksyon sa dugo sa mga bata ay ang sumusunod:

Pagpapakain ng mga masusustansiyang pagkain

Ang malusog na pagkain ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan ng bata at upang makaiwas sa impeksyon sa dugo. Dapat magkaroon ng balanseng diyeta na mayaman sa mga prutas, gulay, protina, at kumpletong grains.

Paglilinis ng mga kamay

Ang paghuhugas ng mga kamay ng bata at ng kanyang mga kasama sa tahanan ay isa sa mga pangunahing paraan upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon sa dugo. Dapat maghugas ng kamay nang regular at ng maayos, lalo na bago kumain at pagkatapos dumumi.

Pag-iwas sa mga taong may sakit

Dapat iwasan ng bata ang pakikipag-usap o pakikipaglaro sa mga taong may nakakahawang sakit tulad ng sipon, ubo, o trangkaso.

Pagbabakuna

Ang pagpapabakuna ay isa sa mga pinakamabisang paraan upang maiwasan ang mga sakit na maaaring magdulot ng impeksyon sa dugo. Dapat sundin ang tamang schedule ng pagpapabakuna ng bata.

Pag-iwas sa mga kagamitan na madalas hawakan ng maraming tao

Dapat iwasan ng bata ang mga lugar na maraming tao tulad ng mga palengke, shopping malls, atbp. at kung kinakailangan man ay dapat magsuot ng maskara o face shield upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon.

Sa kabuuan, ang tamang nutrisyon, malinis na kapaligiran, at disiplina sa mga hygiene practices ay mahalagang paraan upang maiwasan ang impeksyon sa dugo ng bata.

Halimbawa ng Gamot sa Impeksyon sa Dugo

Ang impeksyon sa dugo o sepsis ay isang malubhang kondisyon na kailangan ng agarang paggamot sa pamamagitan ng mga intravenous (IV) na gamot. Ang paggamot ng impeksyon sa dugo ay kadalasang isinasagawa sa loob ng isang ospital at pinangangasiwaan ng mga duktor at nars. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga gamot na maaaring ipinapakilos para sa paggamot ng impeksyon sa dugo:

Antibiotics

Ang mga antibiotics ay ang pangunahing gamot na ginagamit sa paglaban sa impeksyon sa dugo. Ang pagpili ng tamang antibiotics ay batay sa uri ng impeksyon, mga mikrobyo na sanhi nito, at posibleng mga pagsusuri sa lab. Kadalasan, isang malawak na spectrum ng antibiotics ang una muna na ipinapakilos hanggang sa makuha ang resulta ng mga pagsusuri. Matapos ito, ang doktor ay maaaring mag-adjust ng gamot upang masakop ang mga mikrobyo na responsable sa impeksyon.

Vasopressors

Sa mga kaso ng sepsis na may malalang panghihina ng puso o pagbagsak ng presyon ng dugo, ang mga vasopressors ay maaaring ipakilos. Ang mga ito ay mga gamot na nagtaas ng presyon ng dugo at nagpapalakas sa pagsisimula ng puso. Karaniwang ipinapakilos ang mga vasopressors sa pamamagitan ng IV drip.

Corticosteroids

Sa ilang mga kaso ng sepsis na may malalang pamamaga at systemic inflammatory response syndrome (SIRS), ang mga corticosteroids ay maaaring ipinapakilos. Ang mga ito ay may kakayahang bawasan ang pamamaga at regulahin ang immune response ng katawan.

Mahalaga na ang paggamot sa impeksyon sa dugo ay isinasagawa sa loob ng isang ospital at sa pangangasiwa ng mga propesyonal sa kalusugan. Ang mga ito ay magbibigay ng tamang diagnosis at magpapasa ng mga nararapat na gamot at paggamot batay sa kondisyon at pangangailangan ng pasyente.

Halimbawa ng Antibiotics para sa Impeksyon sa Dugo

Ang impeksyon sa dugo o sepsis ay isang malubhang kondisyon na kailangan ng agarang paggamot gamit ang mga antibiotics. Ang mga sumusunod na antibiotics ay ilan sa mga karaniwang gamot na ipinapakilos para sa paggamot ng impeksyon sa dugo:

Vancomycin

Ang Vancomycin ay isang malakas na antibiotic na karaniwang ginagamit sa mga impeksyon na sanhi ng mga Gram-positive na bacteria, kabilang ang Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Ito ay isang intravenous (IV) antibiotic na karaniwang ipinapakilos sa ospital.

Ceftriaxone

Ang Ceftriaxone ay isang antibiotic na bahagi ng pamilya ng cephalosporins. Ito ay epektibo laban sa maraming mga uri ng bacteria, kabilang ang mga Gram-negative na bacteria. Ito ay ipinapakilos sa pamamagitan ng IV o intramuscular (IM) route.

Meropenem

Ang Meropenem ay isang malakas na antibiotic na ginagamit laban sa malalakas na mga Gram-negative na bacteria. Ito ay isang broad-spectrum antibiotic na ipinapakilos sa pamamagitan ng IV route. Ito ay karaniwang ginagamit para sa malubhang mga kaso ng sepsis.

Piperacillin-tazobactam

Ang Piperacillin-tazobactam ay isang combination antibiotic na ginagamit para sa paggamot ng malalalang mga impeksyon, kabilang ang mga naugnay sa sepsis. Ang piperacillin ay isang penicillin na may malawak na spectrum ng aktibidad, habang ang tazobactam ay isang inhibitor ng beta-lactamase, na nagpapalakas ng epekto ng piperacillin. Ito ay ipinapakilos sa pamamagitan ng IV route.

Clindamycin

Ang Clindamycin ay isang antibiotic na epektibo laban sa mga Gram-positive na bacteria, kabilang ang mga strains ng MRSA at Streptococcus. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga kaso ng sepsis na may kaugnay na mga impeksyon sa balat. Maaaring ipinapakilos ito sa pamamagitan ng IV o oral route.

Mahalaga na tandaan na ang mga antibiotic na ginagamit sa paggamot ng impeksyon sa dugo ay maaaring magbago depende sa mga resulta ng mga pagsusuri at sensitibilidad ng mga mikrobyo. Ang tamang antibiotic at dosis ay dapat maiprescribe ng isang doktor batay sa kundisyon at pangangailangan ng pasyente.

One thought on “Impeksyon sa Dugo Symptoms sa Bata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *