July 11, 2024

Sintomas ng Impeksyon sa Dugo ng Bata (Signs)

Ang impeksyon sa dugo ng bata ay isang karamdaman na maaaring magdulot ng iba’t ibang sintomas depende sa kalagayan ng pasyente. Narito ang ilan sa mga sintomas ng impeksyon sa dugo ng bata at ang kanilang mga kahulugan:

Lagnat na hindi bumababa kahit na mayroon nang ginagamot na gamot na pang-lagnat – Isa ito sa mga pangunahing sintomas ng impeksyon sa dugo. Ang lagnat ay tumutukoy sa pagtaas ng temperatura ng katawan na maaaring magpakita ng kawalan ng kagalingan.

Pagkakaroon ng mga pantal o rashes sa balat

Ang impeksyon sa dugo ay maaaring magdulot ng mga pantal o rashes sa balat dahil sa pagkalat ng mga mikrobyo sa buong katawan.

Pagkahilo, pagkahilo, at pagsusuka

Ito ay mga sintomas na karaniwan ding nararanasan ng mga taong may impeksyon sa dugo dahil sa pamamaga ng mga organs tulad ng atay at bituka.

Pagsusuka at diarhea

Ang mga sintomas na ito ay karaniwan din sa impeksyon sa dugo dahil sa pagkalat ng mga mikrobyo sa bituka.

Pagkahapo at hindi mapakali

Ito ay mga sintomas na kadalasang nararanasan ng mga bata na may impeksyon sa dugo dahil sa mga komplikasyon na maaaring idulot nito sa katawan.

Pagkakaroon ng tibay o kawalan ng lakas

Ito ay maaaring maging sintomas ng impeksyon sa dugo dahil sa pagkakaroon ng pamamaga sa mga organs at mga tissues ng katawan.

Pagkakaroon ng kahirapan sa paghinga

Ang impeksyon sa dugo ay maaaring magdulot ng pamamaga sa mga organs tulad ng baga na maaaring magdulot ng kahirapan sa paghinga.

Pagkakaroon ng sakit sa tiyan at pagbabago sa kulay ng ihi

Ito ay mga sintomas na karaniwan ding nararanasan ng mga bata na may impeksyon sa dugo dahil sa mga komplikasyon nito sa mga organo tulad ng atay at bato.

Pagkakaroon ng sakit sa ulo

Ito ay maaaring maging sintomas ng impeksyon sa dugo dahil sa pagkalat ng mga mikrobyo sa utak.

Pagkakaroon ng mga sintomas ng pangangati, pangangati ng mata, at pamamaga ng lalamunan

Ito ay mga sintomas na karaniwan ding nararanasan ng mga bata na may impeksyon sa dugo dahil sa pagkalat ng mga mikrobyo sa katawan.

Mahalagang tandaan na hindi lahat ng bata na may impeksyon sa dugo ay nagkakaroon ng lahat ng mga sintomas na ito at maaaring magkakaiba pa ang mga sintomas depende sa kalagayan ng pasyente.

Diagnostic tests para malaman kung me impeksyon sa dugo ang bata

Kapag may suspetsa ng impeksyon sa dugo sa isang bata, maaaring isagawa ang mga sumusunod na diagnostic tests:

Kumpirmasyon ng klinikal na mga sintomas

Ang mga doktor ay unang titingnan ang mga klinikal na sintomas ng bata upang makumpirma ang suspetsa ng impeksyon sa dugo. Ito ay maaaring kinabibilangan ng mataas na lagnat, panginginig, panghihina, pamamaga ng mga kalamnan, at iba pang mga palatandaan ng impeksyon.

Kumpletong bilang ng dugo (CBC)

Ang CBC ay isang karaniwang test na ginagamit upang suriin ang mga cell sa dugo tulad ng leukocytes, erythrocytes, at platelets. Ito ay maaaring magpakita ng mga indikasyon ng impeksyon tulad ng mataas na bilang ng white blood cells (WBC) o leukocytosis, pagbabago sa uri ng WBC, o iba pang mga abnormalidad na maaaring nagmumungkahi ng impeksyon sa dugo.

Blood culture

Ang blood culture ay isang proseso kung saan isinasalin ang isang maliit na halaga ng dugo sa isang espesyal na lalagyan at itinatanim sa isang lab para sa paglaki ng anumang mga mikrobyo na maaaring nasa dugo. Ang resulta ng blood culture ay maaaring nagpapakita kung may mga mikrobyo o mga organismong sanhi ng impeksyon sa dugo.

C-reactive protein (CRP)

Ang CRP ay isang protina na nagpapakita ng pamamaga sa katawan. Ang mataas na antas ng CRP sa dugo ay maaaring nagpapahiwatig ng impeksyon. Ito ay maaaring isagawa upang matukoy ang kasalukuyang antas ng pamamaga sa katawan.

Serology tests

Ang serology tests ay maaaring isagawa upang matukoy ang pagkakaroon ng mga antibodies na kaugnay ng partikular na impeksyon sa dugo. Halimbawa, ang ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) ay maaaring gamitin upang tukuyin ang mga antibodies na kaugnay ng mga virus o bakterya na maaaring nagdudulot ng impeksyon sa dugo.

Ang mga nabanggit na diagnostic tests ay karaniwang ginagamit upang matukoy ang impeksyon sa dugo sa isang bata. Gayunpaman, ang eksaktong mga test na isasagawa ay maaaring iba-iba depende sa klinikal na kasong tinatalakay at desisyon ng doktor. Mahalagang konsultahin ang isang propesyonal na pangkalusugan para sa tamang pag-aaral at interpretasyon ng mga resulta ng test.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *